شیطان می گوید :

شیطان می گوید :

1_مسلمانی که صدای اذان را می شنود ولی نماز را ادا نمی کند ، پدر من است.

2_مسلمانی که اضافه خرجی می کند ، برادر من است.

3_مسلمانی که از امام زودتر به رکوع میرود ، پسر من است.

4_خانم مسلمانی که با آمدن مهمان اعصاب خرابی می کند ، مادر من است.

5_خانمی که بدون پوشش می گردد ، خانم من است.

6_مسلمانی که پیش از خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحیم نگوید، اولاد من است.

7_مسلمانی که این مطالب را به گوش دیگران برساند ، دشمن است.

8_مسلمانی که خاموش بنشیند و به کسی چیزی نگوید ، دوست من است.

/ 1 نظر / 8 بازدید
به نام خدایی که از بوی گل بهتر است

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی جالب بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود[تایید][تایید][تایید][چشمک][چشمک][چشمک]