زیباست که ببینی........

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود
هزاران شمع دیگررا روشن کند

مثل مهربانی که هیچ وقت با

تقسیم شدن کم نمی شود

زیباست که ببینی کسی میخندد

وزیباتر اینکه بدانی خودت

باعث خنده اش شده ای.

/ 0 نظر / 74 بازدید